Ekonomi

Talha Örs’ün Yeni Yazısı “Yapılandırmalar”

Talha Örs’ün Yeni Yazısı “Yapılandırmalar”

Değerli okuyucular, yirmihaber.com haber sitesinde yazılarımla sizlerle beraber olacağım. Bu yazımda sizlere herkesin beklediği yapılandırmalar ile ilgili bilgiler vermek istiyorum.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:31511 sayılı 14 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazeteye göre; 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kısaca özet geçersek;

1-Mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi,

-2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç, ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük), borçların yapılandırılması,

-30/04/2021 tarihinden önce ve bu tarih dahil Gümrük vergileri bunların idari para cezaları, gecikme faizleri, gecikme zammı

– İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

-Belediyelerin;213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2021 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

-Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

-2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları Yİ ÜFE ye göre hesaplanarak belirlenir, İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları hakkında uygulanır.

-Vergi aslına bağlı olmayan 1.derece 2.derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları kanunda belirtilen şekilde yüzde 50 sinden vazgeçilecektir.

-Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması,

-Mükellef taşıtının fenni muayanesini yaptırabilmek için trafik cezası ve mtv toplan Yİ-ÜFE ye borçlarının toplamının yüzde 10 unu ödemesi şartı aranacaktır.

-7256 sayılı kanuna göre yapılandırılmış borçların ve kanunun yayın tarihi ile ödemelerine devam edenler ,7326 sayılı kanuna göre yeniden yapılandırabileceklerdir.

-Kanun’da imar barışı ve varlık barış düzenlemeleri bulunmamaktadır.

-HM Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdarelerine, Belediyelere 31/8/2021 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) İlgili İdareye Başvuru, ilk taksit ödemesi 30/09/2021 ödenmesi gerekmektedir.

-SGK ise 31/08/2021 tarihine kadar başvuru, ilk taksit ödemesi 31/10/2021 ‘dir.

-30/09/2021 tarihine kadar peşin ödenirse, Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutarın  %90’ı silinir.

Hesaplanan tutarlar taksit ile ödenmesi halinde  6 eşit taksit için (1,09), 9 eşit taksit için (1,135),12 eşit taksit için (1,18), 18 eşit taksit için (1,27), katsayı ile çarpılır.

-6736, 7020, 7143 Sayılı yasalardan yararlanıp ödemesi devam edenler YARARLANAMAZ.

İHLAL;

– İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

2-Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,

3-Vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması

-Kanuna göre matrah artırımı; 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılabilecektir. Matrah artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacaktır.

– -Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alımamasının sağlanması,

4-İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

-İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı

İşletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedelleriyle, bir envanter listesiyle birlikte vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.

Ayrıca aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar kanuna göre yeniden değerleyebilir. Değerlemede özellikle aktifteki taşınmazların Yİ-ÜFE ye göre değerlenerek bilançosunu güçlendirerek kredibilitesini arttıracaktır.

7326 sayılı genel tebliği incelemek isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7326/7326_Genel_Tebligi_Seri_No_1.pdf

Talha Örs – Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL